Svet-Stranek.cz
HANDI HELP SERVIS, v.o.s.

Šance pro 50+:

Šance pro 50+


Šance pro znevýhodněné osoby starší 50 let se zdravotním postižením

Od 1. září 2018 začala naše společnost realizovat projekt napodporu zaměstnanosti osob starších 50 let. Cílem projektu jsou pracovní příležitosti pro občany se zdravotním postižením a navíc s dalším handicapem -věkem nad 50 let. Projekt je určen pro poživatele invalidního důchodu 1., 2., a3. stupně s trvalým bydlištěm nebo pobytem v Moravskoslezském kraji, kterénejsou v pracovním nebo obdobném vztahu (pracuji na dohodu o pracovní činnostinebo dohodu o provedení práce) nebo nevykonávají samostatně výdělečnou činnost (OSVČ).

V rámci projektových aktivit jsme pro účastníky připravili vstupní individuální konzultace, skupinové testování a vyhodnocení získaných informací formou zprávy z diagnostiky. Cílem skupinového a individuálního poradenství je podpora motivace, sebevědomí a zvýšení šancí na pracovní uplatnění.

Pro účastníky budou připraveny čtyři rekvalifikační kurzy aúspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování daného kurzu. Uskutečníme také interaktivní workshopy s potencionálními zaměstnavateli a dále účastníkům projektu nabídneme adaptační poradenství od doby nástupu do zaměstnání až dodoby ukončení účasti v projektu.

V rámci projektu vytvoříme 21 nových pracovních míst na hlavní pracovní poměr, vč. možnosti zaměstnání z domova, či práce na zkrácené úvazky.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

V případě zájmu o účast v tomto projektu kontaktujte prosím Ing. Karin Klusovou, experta pro práci s cílovou skupinou na tel. čísle 603 319 612 nebo e-mailem na kklusova@seznam.cz.

Více informací o naší činnosti a projektu naleznete na www.handihelpservis.cz.

 

Bc. Jakub Klus

společník - statutární orgán
Aktivity projektu

V měsící září 2018 jsme zahájili realizaci projektu Šance pro znevýhodněné osobystaří 50 let se zdravotním postižením. První etapa projektuspočívá ve výběru cílové skupiny. Kontaktování probíhá nazákladě e-mailových nabídek, osobních setkání s již známýmiosobami z cílové skupiny a také realizací náborových seminářůna úřadech práce. Právě o tyto semináře je z řad uchazečů ozaměstnání nebývalý zájem. Do konce roku 2018 jsme uskutečnilidva náborové semináře na kontaktních pracovištích úřadupráce v Karviné a Havířově pro téměř 65 zájemců o tentoprojekt. Další semináře jsou naplánovány na měsíc leden 2019v Ostravě a Orlové.


V rámci první etapyprojektu jsme již také realizovali osobní setkání a vstupníindividuální konzultace. Co se týče zájmu o rekvalifikace,největší zájem je o rekvalifikační kurz Stážný a dále pak orekvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání.


V lednu budeme na prácina projektu pokračovat dalšími náborovými semináři na úřadechpráce a skupinovým poradenstvím při hledání možnostípracovního uplatnění s cílem zvýšení šancí na pracovníuplatnění.Ing.Karin Klusová,

expertpro práci a cílovou skupinou
F659604F659605F659606Pokračování projektu v roce 2019Projekt na podporu zaměstnanosti osob starších 50 let pokračuje v roce 2019. Účastníci projektu již absolvovali nábor a setkání, osobní pohovory, vstupní individuální konzultace, skupinové testování a individuální poradenství.

Dohodu o vstupu do projektu uzavřelo k poslednímu únoru 2019 celkem 23 osob, které mají taktéž vážný zájem o absolvování rekvalifikačního kurzu.

V březnu a dubnu 2019 proběhne první rekvalifikační kurz, a to akreditovaný kurz Strážného. Přihlášeno je celkem 5 osob. Kurz bude vést zkušený lektor z praxe Mgr. Petr Macíček. Takže mimo teoretických znalostí získají účastníci rekvalifikace i mnoho praktických rad a budou jim také předány zkušenosti z dané profesní oblasti.

Další rekvalifikace budou pak pokračovat v měsíci květnu 2019 a největší zájem je o rekvalifikaci Asitent/ka, sekretář/ka.


Ing.Karin Klusová
expert pro práci s cílovou skupinou F659574F659575F659576F659577
F659578F659579F659580F659581
F659583F659582F659584F659585
Rekvalifikační kurz STRÁŽNÝ

Dne 19.března 2019 zahájilo 5 účastníků projektu svou rekvalifikaci. Prvním z rekvalifikačních kurzů je kurz Strážného, který obsahuje 40 hodin teoretické výuky a je ukončen kvalifikační zkouškou před komisí.

 

Kurz probíhá v měsících březnu a dubnu 2019 a bude ukončen 11. dubna 2019.

Vedení kurzu se ujal zkušený lektor Mgr. Petr Macíček a účastníci rekvalifikace tak dostanou mnoho praktických rad a nebudou také chybět bohaté zkušenosti z profesní oblasti.

 

O absolventy tohoto kurzu je mezi zaměstnavateli velký zájem a tak předpokládáme, že všichni úspěšní  účastníci rekvalifikace budou nastupovat na podporovaná zaměstnání od 1. května, nejpozději od 1. června2019.

 

Bohumín 29.března 2019

 

Ing. Karin Klusová

expert pro práci s cílovou skupinou 


Rekvalifikační kurzy Asistent/ka, sekretářka a Mzdové účetnictví

Dne 23. dubna2019 jsme zahájili rekvalifikační kurz Asistentk/ka, sekretář/ka, kterýobsahuje 80 hodin teoretické i praktické výuky a bude ukončen kvalifikační zkouškou před komisí, a to dne 11. května 2019.

Účastníci kurzu získají znalosti v oblasti zpracování administrativy, poptávky, nabídky,osobních i firemních písemností. Nechybí ani základy společenského chování akomunikace.

O absolventy tohoto kurzu je mezi zaměstnavateli zájem a tak předpokládáme, že všichni úspěšní  účastníci rekvalifikace budou nastupovat na podporovaná zaměstnání od 1. června 2019.

 

Další zrekvalifikačních kurzů, Mzdové účetnictví, byl zahájen v pondělí dne 13. května 2019. Tento kurz obsahuje 160 hodin teoretické výuky, bude ukončen zkouškou a úspěšní absolventi tohoto kurzu obdrží potvrzení o absolvování rekvalifikace.

Vzhledem k počtu hodin výuky, bude tento kurz ukončen na konci měsíce srpna 2019 a úspěšní absolventi této rekvalifikace budou do podporovaných zaměstnání nastupovat od1. října 2019.

 

 

Bohumín 20.května 2019

 

Ing. Karin Klusová

expert pro práci s cílovou skupinou Druhýběh projektu


Odměsíce května do měsíce října 2019 probíhaly náborová setkání pro druhé kolo projektu pro osoby starší 50 let. Dohodu o vstupu do projektu podepsalo k dnešnímu dni celkem 44 osob. V rámci náborových setkání na úřadech práce jsme se setkali celkem s 62 osobami. Největší zájem a účast byla na kontaktním pracovišti Úřadu práce v Havířově.


Tím to děkujeme všem úřadům práce za spolupráci.


V prvním běhu projektu absolvovalo úspěšně rekvalifikaci celkem 12 osob. K dnešnímu dni bylo zaměstnání zprostředkováno celkem 9 osobám.


Ve druhém kole je největší zájem o rekvalifikační kurz Strážného (celkem 13 osob), s jehož výukou začneme počátkem měsíce listopadu 2019. Na druhém místě je zájem o rekvalifikační kurz Asistent/ka, sekretářka (6 osob).


Bohumín 11. října 2019


Ing. Karin Klusová

expert pro práci s cílovou skupinou


Rekvalifikace"Strážný" ve druhém běhu projektu


Dne 30.října 2019 byl zahájen druhý rekvalifikační kurz Strážného vnašem projektu. O tuto rekvalifikaci byl ve druhé kole největšízájem. Do pomyslných školních lavic usedlo 13 zájemců o tuto rekvalifikaci, převážně z řad zájemců náborových seminářů,které se konaly na úřadech práce.

Kurz bude probíhat a bude ukončen do konce měsíce listopadu 2019. Účastníci této rekvalifikace pak tento kurz završí složením kvalifikační zkoušky před komisí. Vedení kurzu se tentokrát ujal zkušený lektor s bohatými zkušenostmi v této profesní oblasti JUDr. Ladislav Svodoba.

Tak jako tomu bylo v prvním kole projektu, tak i ve druhém, je o absolventy této rekvalifikace mezi zaměstnavateli obrovský zájem. Proto již v průběhu rekvalifikačního kurzu jsou zájemcům představováni zaměstnavatelé s nabídkami pracovního uplatnění této rekvalifikace.

Do podporovaných zaměstnání mohou úspěšní absolventi nastupovat již od 1.prosince 2019.


Bohumín 11.listopadu 2019


Ing.Karin Klusová
expertpro práci s cílovou skupinouProjekt jde do finále

Účastníci druhého běhu projektu nyní pracují na pracovních pozicích v rámci podporovaného zaměstnání.


Největší zájem byl o rekvalifikaci Strážného, avšak zájem o práci v tomto oboru, však byl velmi malý. I když ze strany zaměstnavatelů byla velká poptávka po uchazečích této rekvalifikace, zájem účastníků byl minimální. I přes opakováné nabídky práce a setkání se zaměstnavateli. Z 12 úspěšncýh absolventů rekvalifikace do podporovaného zaměstnání, v tomto oboru, nastoupili pouze tři.


Pravým opakem byl rekvalifikace Mzdového účetnictví. Všechny úspěšné absolventky našly po skončení rekvalifikačního kurzu pracovní uplatnění a do podporovaného zaměstnání nastoupily víceméně ihned po ukončení rekvalifikace.


Poslední rekvalifikací byla Asistent/ka, sekretář/ka, kde jsme se potýkali s postupných úbytkem účastnic rekvalifikace. Nicméně všechny úspěšné absolventky nyní pracují v podporovaném zaměstnání a mají předoklad pracovního uplatnění i po skončení projektu.


Velice potěšující a přínosná je skutečnost, že třetina účastníků projektu našla nebo najde pracovní uplatnění i po skončení podporovaného zaměstnání a návrat do pracovního života bude dlouhodobý.Bohumín 20. června 2020


Ing. Karin Klusová

expert pro práci s cílovou skupinou


návštěvníků stránky
celkem198 135
tento týden42
dnes42